Miami Women's Basketball Previous Seasons Statistical History

2013-14 - [html] - [pdf]

2012-13 - [html] - [pdf]

2011-12 - [html] - [pdf]

2010-11 - [html] - [pdf]

2009-10 - [html] - [pdf]

2008-09 - [html] - [pdf]

2007-08 - [html] - [pdf]

2006-07 - [html] - [pdf]

2005-06 - [html] - [pdf]

2004-05 - [html] - [pdf]

2003-04 - [html] - [pdf]

2002-03 - [html] - [pdf]

2001-02 - [html] - [pdf]

2000-01 - [html] - [pdf]